UN PROGRAM SINGULAR ŞI ATRĂGĂTOR

Infiinţată în anul 2003 de către Editura Carpathia Press, „Biblioteca imobiliară” este, până în acest moment, singura colecţie editorială destinată temei imobiliare şi domeniilor conexe. Iniţiativa a fost, încă de la început, foarte bine primită de cititori, specialişti şi de publicul larg căruia îi era ne­cesară o orientare în acest domeniu deosebit de interesant şi fluid. Şi comentariile jurnalistice care au întâmpinat apariţiile de până acum ale acestei colecţii au subliniat valoarea ei şi importanţa acestei acţiuni. Pe lângă volumele deja apărute, „Biblioteca imobiliară” are pregătite pentru tipar câteva titluri deosebit de penetrante din punct de vedere al valorii culturale şi al perspectivei economice. lată câteva: „Biserica în purpură sau Biserica în zdrenţe. Cazul Fondului Religionar ortodox”, „Sate în oraşe. Promotori şi antreprenori în Bucureştiul anilor ‘30″, „Un „Soho” în Bucureşti. O ipoteză de „rezervaţie urbană”, „Zarafi” şi „Cetăţeni”. Cinci legende imobiliare despre „preţurile europene”.
Acestora li se adaugă „Principiul Kiseleff”, o cercetare de prognoză şi în domeniul dezvoltării urbane care va avea un caracter şocant, stârnind multe controverse.
În viitor, programul editorial confirmă, în cea mai mare măsură, aprecierile pozitive emise anterior şi conţine titluri care vor constitui, cu siguranţă, lecturi utile şi poate chiar pasionante: ,A doua moarte a casei boiereşti”, „Decalogul vilei. Criterii şi repere pe piaţa imobiliară de prestigiu”, „Istoria pe o jumătate de hectar: Cazul Spandonide”, „Cele cinci paradisuri”, „Casa Prager şi Casa de consum”.
Toate aceste titluri definesc cercetări, eseuri şi studii documentate, redactate într-o manieră accesibilă şi atrăgătoare, o menţiune specială meritând făcută pentru volumul „Casa Prager şi Casa de consum” unde se vor analiza diferenţele dintre modul de construcţie tradiţional şi construcţiile contemporane, în multe situaţii – discutabile, puţin rezistente în timp „case de consum” care exprimă „moda” de o clipă şi mai puţin dorinţa de confort autentic, asigurat în timp.

Reclame

Prima, şi cea mai surprinzătoare carte a au­torului apărută la începutul anului 2003, aceasta a evidenţiat încă din acea etapă, caracteristicile ope­rei de „analist de piaţă economică” şi de „filosof social” a lui Artur Silvestri. Este o întrepătrundere de examen aplicat, diversificat metodologic (auto­rul venind dinspre istoria civilizaţiilor către realita­tea imediată) şi soluţia socială elaborată enciclo­pedic, aparent utopică, uneori. Nota de profetism ce caracterizează acest scris (explicată în cartea lui Constantin Stancu „Pseudo-imobiliaria”, 2005) se observă încă din acel moment.

Apărut la sfârşitul anului 2003, fascicolul tratează tribulaţiile în retrocedarea Fondului silvic ce a aparţinut, în Bucovina, Bisericii Ortodoxe Române, a stârnit un viu interes atât în mediile bisericeşti cât şi în viaţa publică şi culturală. Demonstraţia autorului, foarte documentată şi „adusă la zi”, evidenţiază temeinicia solicitărilor de „îna­poiere” a proprietăţilor, naţionalizate, în 1785, de statul habsburgic ocupant şi pe care statul român nu are nici un motiv să le deţină „fără titlu” având în vedere că nu este succesorul Imperiului de la Viena.
O cercetare care se va dezvolta, în curând, sub o formă mai dezvoltată şi sistematică.

Sfârşitul anului 2003 a adus, apariţia unei cărţi mult aşteptate care poate fi considerate un adevărat eveni­ment editorial. Este „România în anul 2010. O prognoză de piaţă imobiliară” semnată de dr. Artur Silvestri. Cerce­tarea, alcătuită din mai multe studii dintre care numeroase – deja apărute în CASA LUX şi CASA DE VACANŢĂ – între octombrie 2001 şi martie 2003, este o premieră absolută în analiza economică de la noi şi, deopotrivă, primul studiu articulat în materie de prognoză imobiliară în România. Cunoscut ca istoric al culturii, dr. Artur Silvestri este practic fondatorul activităţii de consultanţă imobiliară desţelenind acum şi domeniu prognozei în acest domeniu. Autorul, în maniera eseistică şi enciclopedică pe care o practică, sesizează dezvoltări posibile sau necesare ale realităţii din imobiliar pe fundalul ipotezelor de dezvoltare economică şi administrativă ale României în viitorul deceniu. Scenarii de evoluţie şi variante plauzibile se desfăşoară în aceste pagini cu aspect de panoptic, evidenţiind o viziune îndrăzneaţă ce caracterizează pe autor.

În mod special, atrag atenţia capitolele, cu puternică valoare de analiză socială şi istorică, privitoare la „poziţia Capitalei”, ipoteza „României Mari”, „obsesia UE”, „Schimbările climatice”. Multe secvenţe au titluri memorabile, fiind, în aceeaşi măsură, o carte literară, eseistică şi de filosofie socială şi o carte de ştiinţă.


Volumul, care a apărut în luna mai 2004, cuprinde numeroase aplicaţii practice, arătând, într-o manieră accesi­bilă, ce câştiguri se pot obţine din „imobiliar” şi cum este recomandabil a se plasa banii în mod fructuos. „Unde să in­vesteşti în Bucureşti? Dar în case de vacanţă”? Când şi cât pierzi dacă nu plasezi banii la timp? Ce afaceri mici sunt posibile cu „case şi terenuri”? Ce poţi face cu 10.000 de dolari? Dar cu 100.000 de dolari? Sunt teme care se gă­sesc în noua carte, scrisă într-o manieră atrăgătoare, fiind aşa cum o reco­mandă autorul, „o carte de poveşti” imobiliare. Mai mult chiar decât în alte volume, talentul scriitoricesc lucrează puternic şi scoate la iveală personaje, caractere, fiziologii, atitudini şi psihologii colective, într-o redactare spectacu­loasă ce se citeşte uşor, având farmec şi, câteodată, un umor amar.

Fascicula, un fragment din viitorul volum „Prin­cipiul Kiseleff”, dezvoltă teoria „Noului Bucureşti”, un mare oraş ce se formează astăzi către nordul Capitalei. Aceasta este o idee emisă pentru prima dată în anul 2002 şi dezvoltată în „România în anul 2010″, un an mai târziu. Şocantă dar pătrunzătoa­re, cartea a fost, încă de la început, comentată în mediile de specialitate şi jurnalistice şi a constituit, în felul ei, un eveniment. Ulterior, autoritatea publi­că din România a preluat esenţa acestei teorii sub forma creaţiei de aşa-numite „zone metropolitane”.

Apăruta in vara anului 2005, aceasta a fost una din cărţile aşteptate pe care dr. Artur Silvestri Ie-a publicat parţial în rubrica de „consultanţă imobiliară” din CASA LUX şi CASA de VACANŢĂ. Titlul ei complet este „Apologia Hazardului. Mic îndreptar anual de plasamente” şi câteva „Scene cu neo-migratori”. În partea cea mai interesantă sunt reproduse toate studiile de analiză şi de prognoză de piaţă imobiliară, pe care Ie-a dat publicităţii din 2003 până astăzi SGA România – Institutul de Consultanţă imobiliară şi care, acum, din perspectiva faptului consumat şi a fenomenelor încheiate, s-au confirmat, în cea mai mare parte. Întâlnim aici o descriere din perspectiva pluridisciplinară a proceselor specifice de „piaţă imobiliară” şi diagnostice care, deşi la momentul emiterii lor păreau greu de crezut, s-au verificat în mod strălucit şi astăzi sunt concluzii care, preluate de majoritatea comentatorilor, par că fac parte din folclor. Autorul a adăugat câteva eseuri cu aspect de filosofie socială, pe teme întâlnite şi în unele din volumele anterioare, cum ar fi „Deceniul straniu”, „România în anul 2010″ şi „Efectul Thales din Milet”.

ÎN CURÂND, NOI APARIŢII LA „BIBLIOTECA IMOBILIARĂ”

„ORIENT ŞI OCCIDENT – Fragmente despre Imperiu şi Limes”

Următoarea apariţie în „Biblioteca imobiliară” va fi în luna septembrie 2007 „Orient şi Occident: Fragmente despre Imperiu şi Limes”. Ea descrie, pornind de la realităţile pieţii imobiliare europene şi româneşti, fenomene foarte diverse, adeseori prea puţin observate şi cunoscute, despre care se vorbeşte nstituie o interesantă analiză a pieţei imobiliare din România în această perioadă si va constitui un pandant al altei cărţi în curs de apariţie „Zarafi şi Cetăţeni” (publicată fragmentar în revista CASA LUX) şi unde autorul descrie, după o metodă comparativă, di­ferite pieţe imobiliare europene şi situa­ţia României într-un context viitor, de participare la investiţia imobiliară globală. „Timpul Purgatoriului” dezvoltă teoria, pe care dr. Artur Silvestri a enunţat-o deja în cursul anului 2004 , după care şocul integrării se resimte pe pieţele imobiliare nu în perioada ce urmează propriu-zis ci înaintea acesteia, arătând nu doar motivele acestei situaţii ci si consecinţele ei.

„SATE ÎN ORAŞE – Promotori şi antreprenori în Bucureştii anilor ’30”

O altă viitoare apariţie în cadrul acestei colecţii o constituie „Sate în oraşe. Promotori şi antreprenori în Bucureştiul anilor ’30” – prima cercetare de istorie a rezidenţiatului bucureştean de până acum. Ea identifică şi des­crie cele aproape 50 de „parcuri” rezidenţiale şi „parcelări” apărute în anii ’30, care au for­mal, de fapt, oraşul modern.

„BISERICA ÎN PURPURĂ sau BISERICA ÎN ZDRENŢE – Cazul Fondului Religionar ortodox”

În intervalul următor va apărea în colecţia „Biblioteca imobiliară” o altă cercetare importantă, un studiu de caz şi o contribuţie calificată la dezbaterea privitoare la retrocedarea proprietăţilor forestiere ale Arhiepiscopiei Sucevei, încă nesigură.
Dezvoltând fascicula „Retrocedarea secolului”, pe care o îmbogăţeşte cu o documentaţie istonografică de erudit şi o analizează cu strălucire, autorul ajunge la concluzia existenţei unei maladii sociale contemporane care atacă instituţiile şi funcţionarea lor şi o identifică, denumind-o: patologia amânării.

„UN «SOHO» ÎN BUCUREŞTI – O ipoteză de «rezervaţie urbană»”

Această noua contribuţie va con­stitui una din primele propuneri de re­organizare şi valorificare a potenţialu­lui urban tradiţional al Bucureştilor. Ea va trata despre ceea ce se cheamă, în mod curent, „Centrul istoric al Bucu­reştilor”. Au torul defineşte arealul te­matic şi, în stilul inimitabil, de mare eseist (unde apare atât formula me­morabilă cât şi documentaţia plină de acribi) înfăţişează straturile oraşului tradiţional, arheologia unui stereotip. Rând pe rând, defilează în aceste pa­gini, mulţimea de hanuri, prăvălii şi hoteluri, cafenele şi berării, marchetărie de Lipscani şi gabroveni, de blănari şi şelari, într-un panoptic de imagini memorabile.
Obiectivul capital este însă acela al stabilirii unui model de valorificare atât comercială cât şi de imagine, ceea ce rezultă; în cele din urmă, convingător şi erudit. lată o carte aşteptată, o „carte de citit”!

„«ZARAFI» Şl «CETĂŢENI» – Cinci legende imobiliare despre preţurile europene”

O carte cu tematică imobiliară „de ac­tualitate”, care conţine o analiză documentată, concepută în maniera criticistă practicată de autor, a realităţii pieţii imo­biliare europene situate în relaţie cu imagi­nea ei distorsionată care apare, adeseori, la noi. Sunt prezentate, rând pe rând, ţări şi oraşe din Occidentul European dar şi din apropierea României.

„PRINCIPIUL KISELEFF”

La începutul lunii iulie 2004, Radio România Cultural a difuzat, la emisiunea de „fonotecă de aur” înţelepţii cetăţii, un interviu cu dr. Artur Silvestri, realizat de Elisabeta losif. Interviul, foarte dens şi extins (o oră întreagă) conţine şi o recapitulare a activităţii de consultant imobiliar a autorului şi anunţă, pentru prima dată, o carte viitoare care va trezi interesul publicului larg. Cartea anunţată acum se intitulează „Principiul Kiseleff” şi cuprinde teoria Noului Bucureşti pe care dr. Silvestri a mai introdus-o în discuţia publică, succint, în cartea sa „România în anul 2000″, când tema desfăşurată va fi Dezlegarea unei enigme: de ce „se mişcă” Bucureştii spre Nord?

Acesta este un program SGA ROMANIA – INSTITUTUL DE CONSULTANTA IMOBILIARA Ltd. destinat documentarii in domeniul imobiliar in Romania . Utilizarea surselor publicate aici este gratuita .

CARTI DIN ” BIBLIOTECA IMOBILIARA „

artur-silvestri-apogeul-derutei.jpg __________________________ artur-silvestri-apologia-hazardului.jpg __________________________ artur-silvestri-efectul-thales-din-milet.jpg __________________________

” A POSSIBLE EL DORADO ”

a-possible-el-dorado.jpg __________________________

Referinte de interes

  • Niciunul
ianuarie 2019
L M M J V S D
« iul.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Teme si domenii

Reclame